Flache Laichgewässer dienen als Frühjahrslebensraum...
...tiefe und krautreiche Weiher als Sommerlaichgewässer.
Schlammflächen dienen als sommerliches Nahrungshabitat.
Uferbeweidung durch Galloways fördert die Rotbauchunken

Levesteder

Klokkefrøen lever normalt i solbeskinnede lavvandede vandhuller med tæt vækst af vandplanter. De findes også i regelmæssigt oversvømmede områder såsom dale, enge og marker, men også i vandfyldte hjulspor, jordhuller og grøfter.
Klokkefrøen  kræver forskellige habitater med vand for at kunne yngle og finde føde:
I den første yngletid fra midt april til midt maj kræver den meget lavvandede og solrige steder med en minimumstemperatur på 16°C, også om natten. Sumpede områder med sort sediment er særligt velegnede. For at pleje disse ynglesteder er det nødvendigt med moderat græsning, så vegetationen holdes lav og ikke bliver overvokset af højere planter.
Dybere vand er nødvendigt senere i ynglesæsonen, da de meget lavvandede vandhuller har en tendens til at tørre ud i løbet af sommeren. Vandhuller med en dybe på 1,2 m, helst med flydende vandplanter som f.eks. Svømmende Vandaks (Potamogeton natans), er ideelle. Klynger af æg sættes fast på disse planters stængel. Tæt vegetation af arter af Pindsvineknop (Sparganiaceae) er også velegnede.
Næringsrige vandhuller eller moser, f.eks. i kanten af skove og små pilekrat, er den tredje type vandhuller som klokkefrøen benytter som levested. Efter yngletiden benytter klokkefrøen primært disse levesteder til at søge føde.
Når frøen ikke er i vand, gemmer den sig i dødt ved, under stenbunker, under trærødder, under blade, i huler, på skråninger og i klippesprækker. Disse steder benyttes også til vinterdvale.