NATURA 2000


Natura 2000 er et netværk af naturområder i EU.
I maj 1992 besluttede regeringerne i EU at vedtage en lovgivning med det formål at beskytte de mest truede arter og levesteder på tværs af Europas grænser. Denne lovgivning kaldes Habitatdirektivet og komplementerer Fuglebeskyttelsesdirektivet som blev tiltrådt i 1979. Disse to direktiver danner basis for oprettelse af Natura 2000 netværket.
Fuglebeskyttelsesdirektivet kræver oprettelse af særligt beskyttede områder for fugle. Habitatdirektivet kræver ligeledes oprettelse af særlige bevaringsværdige områder til beskyttelse af udvalgte naturtyper og arter samt deres levesteder. De særligt beskyttede fugleområder og de udpegede habitatområder udgør tilsammen Natura 2000 områderne.
Natura 2000 netværket bidrager til EMERALD netværket over områder af særlig bevaringsværdig interesse, som udspringer af Bern konventionen, der har til formål at sikre vilde dyr og planter og deres levesteder i Europa. Hvert EU medlemsland skal sammensætte en liste over de bedste naturområder, som indeholder levesteder og arter listet i Habitatdirektivet og på Fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne liste sendes til Europakommissionen, hvorefter der sker en prioritering og udvælgelsesproces på europæisk niveau før den endelige Natura 2000 udpegning.
Natura 2000 netværket beskytter 18% af arealet i de 15 EU lande, der udgjorde EU før udvidelsen i 2004.