Situationen i Danmark

Ligesom i Schleswig-Holstein har de danske bestande været i stærk tilbagegang i de sidste 30 år. Det samlede antal ynglevandhuller blev reduceret fra 40 til 10 fra 1974 til 1980. I 1980 begyndte man i Danmark en målrettet indsats for at forbedre levesteder og efterfølgende for at forbedre bestandene gennem målrettet opdræt og genudsætning af klokkefrøer. I nogle områder, f.eks. på små øer, findes ikke nok levesteder eller muligheder for etablering af nye levesteder. Derfor er en god strategi at etablere en reservebestand (genetisk reservoir) ved opdræt og udsætte den på nye og bedre lokaliteter. Dette blev gjort med 6 bestande i det første LIFE-projekt fra 1999 til 2003 (LIFE99NAT/DK/006454).

Mål

Målet er fortsat at forbedre bevarelsen af klokkefrøen. For at sikre dette, bliver de udsatte bestande genetisk undersøgt. Der er endvidere fortsat behov for at forbedre klokkefrøens levesteder. I Danmark forventes bestande på 350 til 500 voksne dyr. Der etableres en reservebestand for en af de mindste bestande.

Aktiviteter

Hvis det viser sig nødvendigt, vil yderligere bestande skulle beskyttes ved etablering af reservebestande. En reservebestand etableres for den 7. bestand i Danmark, en mindre bestand på Enø. Forbedringer af levesteder foretages ved at omlægge 10 ha landbrugsjord, etablering af 32 vandhuller og 32 overvintringssteder. Hegn og ly for kreaturer skal etableres, 26 robuste kvæg og/eller heste indkøbes at sikre permanent naturpleje i de etablerede vådområder.