Fundorte der Rotbauchunke in Schleswig-Holstein
graue Punkte: Nachweise vor 1980
orange Punkte: Nachweise ab 1980

Situationen i Tyskland

I Tyskland findes klokkefrøen kun nord for de lave bjerge. Derfor har Schleswig-Holstein et særligt ansvar i forhold til at bevare denne truede og beskyttede lavlandsart. Næsten 1 million Euro er blevet tildelt Schleswig-Holstein til et særligt program, der har til hensigt at bevare klokkefrøen. I alt 50 ynglesteder, 3,5 ha oversvømmede enge og 33 overvintringssteder skal anlægges i 2009.

Situationen i Schleswig-Holstein

Klokkefrøen står overfor udryddelse i Schleswig-Holstein (rødliste kategori 1). I Schleswig-Holstein er antallet af ynglesteder med mere end 20 kvækkende frøer faldet med 32% fra 28 til 19 i perioden 1980 – 2000.
I Schleswig-Holstein findes arten i det østlige kuperede område, som er klokkefrøen nordvestligste udbredelsesområde: Øst-Holstein søområdet og Schaalsee området. Flere små isolerede bestande findes langs kysten, ligesom i Danmark. F.eks. Geltinger Birk, the Danisher Wohld og øen Fehmarn.

Mål

I Natura-2000 områder vil bevarelse af arten blive forbedret. Målet er at udvide klokkefrøens udbredelse. Afhængig af status for nuværende og muligheder for kommende habitater vil der blive skabt levesteder for 100 til 500 individer i projektområdet. Bestande på op til 1000 individer er nødvendige, hvis indavl skal undgås.

Anlæg af nyt vandhul
Ideelt sted for overvintring
Moderat naturpleje ved græsning

Aktiviteter

Behov for anlæg er blevet kortlagt for alle levesteder i projektområdet. Følgende habitatforbedrende tiltag iværksættes i disse områder:
•    Anlæg af nye vandhuller og søer
•    Anlæg af nye overvintringssteder
•    Etablering af ekstensiv helårsgræsning for at sikre en langsigtet forvaltning af vådområderne og for at sikre den nødvendige forbedring af vegetationsstrukturen på arealerne.

For at forbedre situation yderligere følges op med forvaltning af klokkefrøbestanden. Det gælder især for meget små bestande med udsætning af opdrættede dyr.

For at sikre forvaltning af bestandene vil en genetisk undersøgelse blive gennemført i projektområderne af Professor Ralph Tiedemann og hans kollegaer fra Potsdam Universitetet. Forskerne vil isolere udvalgte genmarkører fra klokkefrøen og undersøge prøver fra bestande i Danmark, Sverige, Estland og Schleswig-Holstein. Derudover vil yderligere prøver fra bestande i Brandenburg, Ukraine og Polen blive undersøgt. Undersøgelserne skulle gerne give svar på følgende spørgsmål:

•    Hvilke bestande er oprindelige bestande fra den nordvestlige del af Europa, og hvilke stammer helt eller delvis fra bestande fra den sydøstlige del af Europa, f.eks. som resultat af dambrug eller illegal udsætning?
•    Hvilke bestande har udviklet sig ved lokal evolution, f.eks. ved lang tids isolation?
•    Hvor høj er graden af indavl, og hvad er sandsynligheden for at bestandene overlever (bedømmelse af kondition)?
•    Er de danske udsatte bestande en gode og repræsentative kopier af de oprindelige bestande? Kan gener fra donorbestande genfindes i de danske bestande?